Visa Inc. Политика за борба с подкупите

1.0 Цел

Visa Inc. прие своята Политика за борба с подкупите („Политиката“) за спазване на изискванията и ограниченията на Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ (FCPA), Закона за подкупите на Обединеното кралство и други приложими закони за борба с подкупите в световен мащаб.

2.0 Обхват

Политиката се прилага за всички директори, длъжностни лица, служители и временни работници („Персонал на Visa“) на Visa Inc. и нейните дъщерни дружества („Visa“ или „Компанията“).  Тази Политика трябва да се чете заедно с други политики, процедури и насоки на Компанията, включително Кодекса за бизнес поведение и етика и Политиката за пътуване, разходи и карти за покупки. Въпреки това – където тази Политика е по-ограничаваща, тя заменя другите приложими политики и процедури на Компанията (включително подаръци, храна или развлечения). Тази Политика може да бъде преведена на други езици и в случай на превод версията на английски език ще има предимство.

Регионалните отдели по етика и съответствие и правните отдели могат да разработят специфични за географските региони или за отделните държави прагове на разходите, за които се изискват процедури за предварително одобрение. Регионалните отдели за етика и съответствие и Правни отдели могат да отговорят на въпроси относно тази Политика и да предоставят насоки за всички специфични за пазара процедури.

3.0 Декларация за политиката

Компанията се ангажира да печели бизнес чрез честна и справедлива конкуренция на пазара. Спазването на тази Политика за борба с подкупите и Насоките на Политиката за борба с подкупите (Приложение А) са отговорност на всички в Компанията. Бордът на директорите и неговата Комисия по одит и риск, Главният изпълнителен директор, висшето ръководство и Главният директор по етика и съответствие имат конкретната задача да гарантират, че Компанията спазва най-високите правни и етични стандарти в своите бизнес отношения. Visa ще спазва буквата и духа на приложимите закони за борба с подкупите при осъществяването на своя бизнес.  Обещаването, упълномощаването, предлагането, даването, приемането или искането, пряко или непряко, на нещо ценно или на неправомерно предимство, на/от някого, с намерението или привидността за неправомерно повлияване на неговите или нейните решения или поведение, или като награда за неправомерно изпълнение, е строго забранено.

Компанията се ангажира да спазва задълженията си съгласно антикорупционните закони. Като корпорация в САЩ, търгувана на Нюйоркската фондова борса, Компанията е обект на Закона за чуждестранните корупционни практики на САЩ (FCPA). FCPA е закон с наказателни разпоредби, който забранява обещаване, упълномощаване, предлагане или даване на нещо ценно, пряко или непряко, на държавни служители извън САЩ (обширен термин, който включва служители на всички нива в правителства на държави, различни от САЩ, както и служители на държавни или контролирани от държавата търговски предприятия, като държавни финансови институции и политически кандидати, политически партии или партийни длъжностни лица и обществени международни организации, които не са от САЩ) да оказват влияние върху каквото и да било действие или решение на длъжностно лице извън САЩ в качеството му на такова. FCPA се прилага за поведението на Компанията и персонала на Visa по целия свят. Компанията също така е обект на редица закони и разпоредби относно паричните подаръци в бизнеса, които могат да бъдат приети от правителствения персонал на САЩ. Обещаването, предлагането или предоставянето на подарък, услуга или друга парична награда на държавен служител или служител на правителството на САЩ в нарушение на тези правила може не само да наруши политиката на Компанията, но и да бъде криминално престъпление.

Компанията и персоналът на Visa трябва също да спазват Закона за подкупите на Обединеното кралство от 2010 г. („Закон за подкупите“). Законът за подкупите забранява както подкупи за държавни служители, така и търговски подкупи. Законът за подкупите превръща в престъпление предлагането, обещаването или даването на подкуп (което за целите на тази Политика за борба с подкупите означава финансово или друго предимство); искането, съгласието за получаване или приемането на подкуп; както и подкупването на чуждестранен държавен служител. Компанията може също така да бъде подведена под отговорност, ако не предотврати подкуп, предприет от нейно име, и е задължена да прилага адекватни процедури за предотвратяване на подкуп от страна на лицата, извършващи услуги за или от името на Компанията, включително услуги, предоставяни от дъщерни дружества.

В допълнение към FCPA и Закона за подкупите, Компанията може да бъде обект на други антикорупционни закони по света.  

Строго е забранено да се дава или предлага нещо със стойност на държавен служител или държавен служител по служба (както е определено в Приложение А) от която и да е държава в нарушение на антикорупционния закон или да се извършват незаконни плащания на трети страни, като се знае или има причина да се знае, че на такъв служител ще бъде предложена, дадена или обещана каквато и да е част от плащането. Улесняващи плащания – плащания за ускоряване или осигуряване на изпълнението на рутинно държавно действие, също са забранени.

И накрая, много антикорупционни закони забраняват също така обещаването, предлагането или плащането на подкупи или рушвети на частни страни. Тази Политика забранява обещаването, разрешаването, предлагането, даването, приемането или искането на нещо със стойност или друго предимство на всякаква трета страна – включително клиент, потенциален клиент, продавач или друг бизнес партньор – с намерението или привидността за неправомерно повлияване или възнаграждаване на бизнес решенията на получателя.

4.0 Отчетност

4.1 Политика и собственик на програма

Главният директор по етика и съответствие е собственикът на политиката и програмата и ще администрира политиката и ще разработи рамка на политиката, която включва процедури, инструменти, комуникация и обучение за прилагане на тази политика и постигане на нейните цели. Глобалната етика и съответствие ще упражняват надзор върху годишното обучение по Политиката, което се предоставя на съответния персонал на Visa.

4.2 Изпълнителен спонсор

Изпълнителният спонсор на политиката е главният юрисконсулт.

4.3 Надзор на политиката

Комитетът по корпоративен риск (CRC) ще осигурява надзор на управлението за тази Политика чрез периодични актуализации от отдела за „Глобална етика и съответствие“.  

4.4 Изключения

Изключенията от тази Политика трябва да бъдат одобрени предварително от Собственика на Политиката, Правния съветник на Политиката и CRC. Собственикът на Политиката ще проследява всички изключения или откази от Политиката.

5.0 Разследване на нарушения

Компанията ще разследва всички доклади, получени за всяко нарушение или предполагаемо нарушение на тази Политика, и няма да толерира каквито и да е отмъстителни мерки за доклади или оплаквания, направени добросъвестно. Кодексът за бизнес поведение и етика на Visa защитава всички, които подават сигнал или оплакване, а от персонала на Visa се очаква да сътрудничи при вътрешни разследвания на неправомерно поведение.

Всяко поведение, което е в противоречие с настоящата Политика, Кодекса за бизнес поведение и етика на Компанията или приложимото законодателство, може да доведе до дисциплинарни действия, включително прекратяване на договора, според местните законови изисквания.

6.0 Преглед на Политиката

Собственикът на Политиката е отговорен за прегледа на Политиката най-малко веднъж годишно, за да потвърди, че тя остава релевантна и е ефективна при изпълнението на посочените бизнес цели и препоръчва необходими актуализации на CRC.

7.0 Валидиране на съответствието с политиката

Тази Политика и нейните процедури подлежат на периодично валидиране на Глобалната етика и съответствие и/или преглед на вътрешния одит, за да се определи ефективността на изпълнението и текущото съответствие с Политиката. Резултатите и стратегиите за смекчаване могат да бъдат прегледани от съответните заинтересовани страни. Съществените констатации се докладват на CRC и/или на Съвета на директорите или на делегирания/те комитет(и), както е уместно.

8.0 Свързани документи

  • Политика за програмата за пътуване и разходи и карти за покупки.
  • Насоки за глобалната програма за карти – пътуване, разходи и карти за покупки.