Брутният вътрешен продукт расте през третото тримесечие на 2023 г.

+ 1.8 %

ръст на БВП през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8%, а брутната добавена стойност (БДС) - с 0.9% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. (данните са предварителни и сезонно изгладени).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности:

Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - 2.9%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство - 2.1%, Финансови и застрахователни дейности - 1.7%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - 0.6%,  Строителство - 0.5%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 0.3%.

Спад е регистриран в Селско, горско и рибно стопанство с 5.7% на годишна база и в Култура, спорт и развлечения; други дейности - с 1.8%.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 4.3% и бруто образуване на основен капитал - с 9.6%. През третото тримесечие на 2023 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 3.1%, а вносът на стоки и услуги - с 5.5% в сравнение с третото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни.

Източник: НСИ